Reguła Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej

Jeśli do Bractwa wstąpić Ci spieszno, a pytanie zadać, tudzież odpowiedź znaleźć Ci nadano, zerknij Waść tutaj, a będzie Ci to dane.

Reguła Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej

Postprzez Anariona » 28 Gru 2007, 23:00

Prawa i obowiązki w Regułę Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej spisano, by każdy z Braci był świadom, co mu czynić wolno, a czego należycie przestrzegać winien. Żaden człek rzec nie może, iż wśród Braci bezprawie i nierówność panuje.

Kanclerz


Reguła
Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej


„W Ziemi Wcielenia pojawiło się nowe rycerstwo...
Nowe - powiadam - i jeszcze nie wypróbowane
na tym padole, gdzie wiedzie podwójny bój
już to z przeciwnikiem z krwi i kości,
już to z duchem zła w niebiosach...”


Bernard z Clairvaux do Hugona de Payns


1. Postanowienia Ogólne

Koszalińska Kompania Rycerska jest Bractwem Rycerskim na zasadach honoru opartym. Herbem Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej jest w polu srebrnym gryf czerwony wspięty. Siedzibą Bractwa miasto Koszalin jest oraz Komandorie w innych Krajach i Ziemiach utworzone.


2. O Braciach

„Jeśli któryś świecki rycerz albo inny człowiek
chce się wyrzec grzęzawiska zatraty
i porzucić ten świat, i wybrać wspólne życie,
wcale się nie gódźcie rychło przyjąć...”


Bernard z Clairvaux do Hugona de Payns

Struktura Bractwa:

Brat (płeć piękna Siostrą zwaną będzie) - pełnia praw i obowiązków:

• prawo noszenia godła Bractwa,
• prawo do powitania na sposób przez Braci przyjęty,
• prawo reprezentowania Bractwa w boju i zabawie,
• prawo głosu na Kapitułach Zwykłych i Generalnych Bractwa,
• prawo głosu w wyborze Mistrza i innych Notabli,
• prawo bycia wybranym do Starszyzny Bractwa, gdy pełnoletność osiągnie
• prawo przyjmowania innych w poczet Braci,
• prawo używania sprzętu Bractwa,

• obowiązek uczestnictwa w Kapitułach Zwykłych i Generalnych,
• obowiązek płacenia pogłównego (składką zwanego),
• obowiązek posłuchu wobec postanowień Kapituły oraz Starszyzny ku chwale Bractwa sprawującej władzę,
• obowiązek posiadania w gotowości minimum stroju: koszula, spodnie, dublet, buty i pas,
• obowiązek wzięcia udziału przynajmniej w trzech turniejach lub imprezach Ruchu Rycerskiego rocznie,
• obowiązek brania czynnego udziału w turniejach i imprezach przez Koszalińską Kompanię Rycerską organizowanych.

Brat, który swych praw i obowiązków nie respektuje, na czas pokuty może decyzją Kapituły, zdegradowanym być do rangi Półbrata.


Półbrat (ranga ustanowiona dla odbycia pokuty przez Brata, czas do przemyślenia swego marnego i podłego postępku oraz naprawy własnej drogi) - prawa i obowiązki jak Brata prawego, lecz bez prawa głosu:

• prawo noszenia godła Bractwa,
• prawo do powitania na sposób przez Braci przyjęty,
• prawo reprezentowania Bractwa w boju i zabawie,
• prawo używania sprzętu Bractwa,

• obowiązek uczestnictwa w Kapitułach Zwykłych i Generalnych,
• obowiązek płacenia pogłównego (składką zwanego),
• obowiązek posłuchu wobec postanowień Kapituły oraz Starszyzny ku chwale Bractwa sprawującej władzę,
• obowiązek posiadania w gotowości minimum stroju: koszula, spodnie, dublet, buty i pas,
• obowiązek wzięcia udziału przynajmniej w trzech turniejach lub imprezach Ruchu Rycerskiego rocznie,
• obowiązek brania czynnego udziału w turniejach i imprezach przez Koszalińską Kompanię Rycerską organizowanych.

Półbrat, co swych praw i obowiązków nie przestrzega, może decyzją Kapituły zdegradowanym być do rangi Nowicjusza.


Nowicjusz - osoba, która ubiega się o wstąpienie do grona Braci Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej:

• Nowicjat rozpocząć może każdy, kto poparcie najmniej trzech Braci uzyska oraz Mistrza Bractwa o swej chęci wstąpienia powiadomi,
• każdy Nowicjusz odbywa swój Nowicjat, aby przypatrzyć się, co w działalności Bractwa odpowiadać mu będzie, w jakiej broni lub rzemiośle doskonalić się zechce,
• na czas Nowicjatu trwania Nowicjusz pod dowództwo i opiekę Chorążego się oddaje, stając się niejako czeladnikiem i uczniem Owego.
• Nowicjat trwa minimum dwa lata, jeśli w chwili Nowicjatu rozpoczęcia kmieć 18 wiosen nie osiągnął; zaś dla osoby, która pełnoletni wiek posiada, Nowicjat minimum sześć miesięcy trwać będzie,
• podczas trwania Nowicjatu uczestniczyć można w Kapitułach Zwykłych i Generalnych, lecz bez prawa głosu (jedynie głosem doradczym służyć ku chwale Bractwa może, jeżeli Bracia niegodnego wysłuchać będą chcieli).

Podczas Nowicjatu (pod bacznym okiem Chorążego) kandydat na Brata winien:

• czas ten wykorzystać na stroju kompletowanie oraz decyzji o zostaniu Bratem przemyślenie,
• wybrać rodzaj broni lub rzemiosła i zacząć doskonalenie pod okiem Dowódcy danej broni,
• wziąć czynny udział w turniejach i imprezach przez Koszalińską Kompanię Rycerską organizowanych,
• przynajmniej raz w roku w turnieju lub imprezie Ruchu Rycerskiego wziąć udział,
• wykonać i ofiarować do Zbrojowni broń, część garderoby, przedmiot użytku codziennego lub inszą rzecz na chwałę Bractwa.

O długości trwania Nowicjatu Chorąży zdanie podejmuje, gdy uzna, iż Nowicjusz wszystkie powinności Kandydata spełnił i przed Mistrzem oraz Braćmi może stanąć, by swą chęć wstąpienia móc wyrazić.
Nowicjat kończy się z chwilą przyjęcia w poczet Braci lub opuszczenia Bractwa.

Osoba do 18 roku życia, która wiedziona chwalebnym zapałem rycerzem pragnie zostać, aby mogła w Nowicjat wstąpić, brać udział w spotkaniach, treningach oraz wyjazdach Bractwa, musi pisemną zgodę Rodzicieli bądź swych Opiekunów Chorążemu wpierw dostarczyć. Jakiekolwiek ćwiczenia we władaniu bronią takich osób tylko pod bezpośrednim nadzorem oraz zgodą Chorążego lub innego z Braci miejsce mieć mogą. Zakazuje się również władania żelazem tak na turniejach jak i treningach.


Kompan (ranga ustanowiona dla Braci z różnych powodów niemogących aktywnie uczestniczyć w życiu Bractwa) - prawa i obowiązki:

• prawo reprezentowania Bractwa w boju i zabawie,
• prawo noszenia godła Bractwa,
• prawo do powitania na sposób przez Braci przyjęty,
• prawo do uczestniczenia w kapitułach zwykłych i generalnych - z głosem doradczym,
• obowiązek przestrzegania Reguły Rycerskiej

Kompan na własne życzenie może ponownie stać się Bratem, jeśli uzna, iż czasu u niego pod dostatkiem i chlubę Bractwu przynosić pragnie.


3. O przyjęciu w poczet Braci

Po upływie minimalnego czasu w Nowicjacie trwania, wyrażeniu zgody przez Chorążego, który opiekę nad Nowicjuszami sprawuje, oraz decyzji pozytywnej podczas Kapituły Nowicjusz w poczet Braci przyjętym być może.

Ceremonia przyjęcia:

„...należy mu przeczytać Regułę i jeśli spodoba się go przyjąć mistrzowi i braciom,
zgromadźcie braci w kapitularzu i w obliczu wszystkich niech oświadczy
swą wolę i swe pragnienie i prośbę swą złoży z nieskażoną niczym odwagą…”


Reguła Templariuszy (przekład francuski 1145-1153)

Szczegóły ceremonii ustala Chorąży wraz z Mistrzem Bractwa.


4. O prawach i wykroczeniach

„Jeśli którykolwiek brat jadąc konno albo w inny sposób czemuś lekko uchybi,
sam z własnej woli winien wyznać błąd mistrzowi z nieskazitelną odwagą
i dla własnej satysfakcji. Jeśli zaś nie zwykł błędnie postępować,
należy mu wymierzyć lekką pokutę; natomiast, jeśli wykroczenie było wielkie,
należy mu się wyrzec druhostwa braci... winien on poddać się miłosierdziu
i sądowi mistrza oraz braci, aby zostać zbawionym w dzień Sądu…”


Reguła Templariuszy (przekład francuski 1145-1153)

Podstawowym prawem, którym każden Brat kierować się musi, jest Reguła Rycerska.
Wszelkie sprawy sporne lub wymagające dyskusji na Kapitułach podnoszone być winne
i na nich przez głosowanie rozstrzygane.
Wszelkie Sądy dyscyplinujące odbywają się podczas Kapituł Zwykłych.
Podczas turniejów, bitew i wojen Prawo stanowi Mistrz lub kolejny ze Starszyzny.


5. O stanowieniu i decydowaniu Braci

Kapituły na Zwykłe i Generalne dzielimy.

Kapituły Zwykłe dwie w miesiącu się odbywają o stałej porze lub, gdy ważność spraw tego wymaga, Kapitułę częściej Mistrz zwołać może. Decyzje wiążące Kapituła uchwala, gdy najmniej dwóch Braci i jeden ze Starszyzny radzi. Każdy z Braci wypowiedzieć się może, głos swój w sprawie oddając; w razie równowagi głosów za i przeciw głos decydujący do Mistrza należy. W razie nieobecności na Kapitule, Brat głos swój wraz ze zdaniem w danej sprawie przekazać innemu Bratu może i od tej chwili reprezentowany jest przez niego.


Kapituły Generalne dotyczą wyboru Starszyzny. Zwołanie Kapituły należy do Mistrza, najmniej raz w roku lub wedle potrzeb Bractwa. Władza Starszyzny trwa rok cały, czyli do ponownej Kapituły Generalnej, która zwolni dotychczas urzędujących z niesionego brzemienia w chwili wyboru następców. Ponownego wyboru Mistrza dokonać można wielokrotnie z rzędu dla tej samej osoby, toż samo tyczy się reszty stanowisk Starszyzny.


6. Ordynansy, czyli statuty hierarchiczne

Do Starszyzny obowiązków pełnienia tylko pełnoletni Bracia mogą być wybrani.

Mistrz Bractwa - głównodowodzący, przewodzący Kapitułom i wykonujący ich postanowienia. Odpowiedzialny przed Bogiem i Historią.

• podczas Kapituł, choć głos jego innym Braciom równy - głosem decydującym stanowi przy sporze nierozstrzygniętym,
• podczas turniejów, wyjazdów, wojen i wszelkich imprez on stanowi prawo,
• posiada insygnia władzy Bractwa,
• zwołuje Kapituły Generalne.


Seneszal - jest drugim po Mistrzu dygnitarzem i tylko jemu podległym.


Marszałek - trzeci z kolei.

• odpowiedzialny za dyscyplinę w czasie wojny i pokoju,
• wydaje dzienne rozkazy nawet, gdy Mistrz lub Seneszal są obecni,
• pieczę trzyma nad Zbrojownią Bractwa,
• dowodzi wojskiem w polu, odpowiedzialny za szyk wojska, mianuje dowódców,
• nad walczących sprawnością w orężu władaniem pieczę sprawuje.


Kanclerz - po Marszałku w hierarchii.

• Skarbiec Bractwa dzierży i za pobór pogłównego (składek) odpowiedzialny,
• Pieczęć Bractwa trzyma,
• Kancelaryję prowadzi i w sprawach dyplomacji może występować.


Sukiennik - następny w Starszyzny szeregu.

• dbałość o historyczność odzieży, obrzędów, broni oraz zgodne z epoką odtwarzaną obyczaje Bractwa,
• jest również odpowiedzialny za podnoszenie wiedzy historycznej Braci, Nowicjuszy.


Chorąży – kolejne miano.

• jemu podlegają Nowicjusze, by godności Brata otrzymać,
• dzierży Sztandar Bractwa.


Komandor - jest namiestnikiem Marszałka w innych Krajach i Miastach poza główną siedzibą Bractwa. Komandorem może mianować Kapituła Brata, który z innych rejonów świata przybywa, a chwałę Bractwa wzmacniać na obcych terenach pragnie. Jego władza i obowiązki na Ziemiach przez niego zarządzanych są takie, jak Marszałka.„Nie znajdziesz wśród nich próżniaków ani łazęgów;
jeśli nie są na służbie lub nie spożywają chleba składając dziękczynienia Niebiosom,
zajmują się łataniem porwanej lub postrzępionej odzieży i rzędów;
albo też wykonują to, co im nakaże mistrz lub na co wskazują potrzeby Domu…”


Bernard z Clairvaux do Hugona de Payns
Poczet Rodu von Kleist
Awatar użytkownika
Anariona
 
Posty: 301
Dołączenie: 15 Sty 2006, 15:09
Miejscowość: Lothlorien

Powróć do Nowicjat

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość